Pwy ydym ni?
Y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer Gofal Cymdeithasol
Ni yw’r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer gofal cymdeithasol oedolion a gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn y Deyrnas Unedig (DU), felly ein partneriaid yw sefydliadau sy’n cael eu harwain gan gyflogwyr sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu sgiliau a gweithluoedd yn y sector – mae’r rhain yn cynnwys staff proffesiynol, staff sy’n arbenigo mewn galwedigaethau penodol, staff gweinyddol, staff cymorth a gweithwyr ategol eraill.
Partneriaeth Gref
Mae Sgiliau Gofal a Datblygu yn bartneriaeth gref, sy’n gweithio ledled y DU i gefnogi lleihau bylchau a phrinder sgiliau, gan gynyddu cyfleoedd i hybu sgiliau a gallu pawb sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Mae llais cyfunol y bartneriaeth rhwng y pedwar sefydliad hyn ledled y DU yn gaffaeliad da i’r sector gofal cymdeithasol ehangach.
Safonau Meincnodau cenedlaethol
Mae’r partneriaid yn gweithio gyda chyflogwyr, llunwyr polisïau, darparwyr dysgu a chyflogwyr o bob maint – o gwmnïau mawr i fusnesau micro a chyflogwyr unigol, i helpu i ddatblygu gweithlu medrus drwy Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a phrentisiaethau, a thrwy gyfeirio at amrediad eang o gyfleoedd dysgu.
Rhannu Ymarfer Da
Aelodau’r Bwrdd
Moira
Y Fonesig Moira Gibb, YH
Cadeirydd Sgiliau Gofal a Datblygu a Chadeirydd ei sefydliad partner, Sgiliau Gofal
Mick photo
Mick Giannasi
Cadeirydd Gofal Cymdeithasol Cymru
SONY DSC
Sandra Campbell
Cynullydd Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol yr Alban (SSSC)
Paul-good
Paul Martin
Cadeirydd Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol Gogledd Iwerddon
Andy
Andy Tilden
Prif Weithredwr Dros Dro, Sgiliau Gofal
Sue
Sue Evans
Prif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru
Lorraine
Lorraine Gray
Prif Weithredwr, Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol yr Alban (SSSC)
Patricia_Headshot_Smile
Patricia Higgins
Prif Weithredwr Dros Dro, Cyngor Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon
Neil
Neil Leitch
Prif Weithredwr, Early Years Alliance
Beth rydyn ni’n ei wneud

Amcangyfrifir bod gweithlu gofal cymdeithasol y DU yn cynnwys 1.8 miliwn o swyddi erbyn hyn, sef 6% o gyfanswm swyddi’r DU, felly mae’n bwysig ein bod yn cydnabod cyfraniad aruthrol y gweithwyr hyn a’n bod ni fel partneriaid yn gweithio gyda’n gilydd i gefnogi eu datblygiad.

Datblygir Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar y cyd gan ein sefydliadau partner a chyflogwyr gofal cymdeithasol. Safonau ymarfer y mae’n rhaid i bobl eu bodloni wrth weithio mewn rolau gwasanaethau cymdeithasol penodol yw’r rhain ac maent yn cynnwys gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n gysylltiedig â’r rôl honno.

Egwyddorion ar gyfer Dysgu ac Asesu

Mae partneriaid Sgiliau Gofal a Datblygu yn cydymffurfio ag egwyddorion cyffredin ar gyfer dysgu a chymwysterau yn y sector gofal ledled y DU.  Mae’r egwyddorion yn dangos sut y mae gweithio fel partneriaeth yn gwella gwaith partneriaid Sgiliau Gofal a Datblygu.

Ar gyfer egwyddorion a dulliau gweithredu cytunedig yn ymwneud ag asesu mewn cymwysterau

Gyrfaoedd mewn Gofal

Mae Gofal yn un o’r meysydd cyflogaeth sy’n tyfu gyflymaf yn y DU wrth i’r galw am ein gwasanaethau gynyddu. Mae mwy o gyfleoedd gwych ym maes gofal nawr nag erioed o’r blaen. Os ydych eisiau canfod a allai swydd mewn gofal cymdeithasol fod yn addas i chi darllenwch Gofal yn Galw: Gyrfa i chi?

Rheoleiddio cymwysterau ac i ba raddau y gellir eu trosglwyddo ar draws y pedwar partner cenedlaethol
Os ydych yn dymuno gweithio mewn gwlad wahanol i’r un lle cawsoch eich cymhwyster rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cysylltu â’r sefydliad partner yn y wlad lle rydych eisiau gweithio i gadarnhau’r gofynion. Mae dolenni cyswllt ar gyfer y partneriaid cenedlaethol i’w gweld isod.
Ymchwil

The economic value of the social care sector wedi’i gomisiynu gan Sgiliau Gofal a Datblygu a’i gynhyrchu gan ICF Consulting Limited. Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod sector gofal cymdeithasol
oedolion y DU yn cyfrannu £46.2 biliwn i’r economi, felly mae’n sector pwysig iawn i economi’r DU.

Mae’n cynrychioli 6% o gyfanswm y swyddi ac mae’r enillion cyfartalog yn £17,300. Ar gyfartaledd, roedd gweithiwr cyfwerth ag amser llawn yn cynhyrchu £19,700 o werth i’r economi. Mae’r adroddiad yn rhannu effaith economaidd sector sy’n tyfu sy’n cynnig gwasanaethau mewn 45,000 o safleoedd ledled y DU mewn 1.8 miliwn o swyddi.

Mae adroddiadau ar wahân wedi’u cyhoeddi hefyd ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.