Pwy ydym ni?
Y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer Gofal Cymdeithasol
Ni yw’r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer gofal cymdeithasol oedolion a gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn y Deyrnas Unedig (DU), felly ein partneriaid yw sefydliadau sy’n cael eu harwain gan gyflogwyr sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu sgiliau a gweithluoedd yn y sector – mae’r rhain yn cynnwys staff proffesiynol, staff sy’n arbenigo mewn galwedigaethau penodol, staff gweinyddol, staff cymorth a gweithwyr ategol eraill.
Partneriaeth Gref
Mae Sgiliau Gofal a Datblygu yn bartneriaeth gref, sy’n gweithio ledled y DU i gefnogi lleihau bylchau a phrinder sgiliau, gan gynyddu cyfleoedd i hybu sgiliau a gallu pawb sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Mae llais cyfunol y bartneriaeth rhwng y pedwar sefydliad hyn ledled y DU yn gaffaeliad da i’r sector gofal cymdeithasol ehangach.
Safonau Meincnodau cenedlaethol
Mae’r partneriaid yn gweithio gyda chyflogwyr, llunwyr polisïau, darparwyr dysgu a chyflogwyr o bob maint – o gwmnïau mawr i fusnesau micro a chyflogwyr unigol, i helpu i ddatblygu gweithlu medrus drwy Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a phrentisiaethau, a thrwy gyfeirio at amrediad eang o gyfleoedd dysgu.
Rhannu Ymarfer Da
Aelodau’r Bwrdd
Oonagh-Smyth-Main-Colour- SfCD
Oonagh Smyth
Prif Weithredwr, Sgiliau Gofal
Sue
Sue Evans
Prif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru
Lorraine
Lorraine Gray
Prif Weithredwr, Cyngor Gwansanae thau Cymdeithasol Yr Alban (SSSC)
Patricia_Headshot_Smile
Patricia Higgins
Prif Weithredwr, Cyngor Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon (NISCC)
Neil
Neil Leitch
Prif Weithredwr, Early Years Alliance
ColumConway_White Background_Square_02
Colum Conway
Prif Weithredwr, Social Work England
Margaret Hynds O'Flanagan
Margaret Hynds O'Flanagan
Prif Weithredwr, CORU
Beth rydyn ni’n ei wneud

Amcangyfrifir bod gweithlu gofal cymdeithasol y DU yn cynnwys 1.8 miliwn o swyddi erbyn hyn, sef 6% o gyfanswm swyddi’r DU, felly mae’n bwysig ein bod yn cydnabod cyfraniad aruthrol y gweithwyr hyn a’n bod ni fel partneriaid yn gweithio gyda’n gilydd i gefnogi eu datblygiad.

Datblygir Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar y cyd gan ein sefydliadau partner a chyflogwyr gofal cymdeithasol. Safonau ymarfer y mae’n rhaid i bobl eu bodloni wrth weithio mewn rolau gwasanaethau cymdeithasol penodol yw’r rhain ac maent yn cynnwys gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n gysylltiedig â’r rôl honno.

Egwyddorion ar gyfer Dysgu ac Asesu

Mae partneriaid Sgiliau Gofal a Datblygu yn cydymffurfio ag egwyddorion cyffredin ar gyfer dysgu a chymwysterau yn y sector gofal ledled y DU.  Mae’r egwyddorion yn dangos sut y mae gweithio fel partneriaeth yn gwella gwaith partneriaid Sgiliau Gofal a Datblygu.

Ar gyfer egwyddorion a dulliau gweithredu cytunedig yn ymwneud ag asesu mewn cymwysterau

Gyrfaoedd mewn Gofal

Mae Gofal yn un o’r meysydd cyflogaeth sy’n tyfu gyflymaf yn y DU wrth i’r galw am ein gwasanaethau gynyddu. Mae mwy o gyfleoedd gwych ym maes gofal nawr nag erioed o’r blaen. Os ydych eisiau canfod a allai swydd mewn gofal cymdeithasol fod yn addas i chi darllenwch Gofal yn Galw: Gyrfa i chi?

Rheoleiddio cymwysterau ac i ba raddau y gellir eu trosglwyddo ar draws y pedwar partner cenedlaethol
Os ydych yn dymuno gweithio mewn gwlad wahanol i’r un lle cawsoch eich cymhwyster rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cysylltu â’r sefydliad partner yn y wlad lle rydych eisiau gweithio i gadarnhau’r gofynion. Mae dolenni cyswllt ar gyfer y partneriaid cenedlaethol i’w gweld isod.
Ymchwil

The economic value of the social care sector wedi’i gomisiynu gan Sgiliau Gofal a Datblygu a’i gynhyrchu gan ICF Consulting Limited. Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod sector gofal cymdeithasol
oedolion y DU yn cyfrannu £46.2 biliwn i’r economi, felly mae’n sector pwysig iawn i economi’r DU.

Mae’n cynrychioli 6% o gyfanswm y swyddi ac mae’r enillion cyfartalog yn £17,300. Ar gyfartaledd, roedd gweithiwr cyfwerth ag amser llawn yn cynhyrchu £19,700 o werth i’r economi. Mae’r adroddiad yn rhannu effaith economaidd sector sy’n tyfu sy’n cynnig gwasanaethau mewn 45,000 o safleoedd ledled y DU mewn 1.8 miliwn o swyddi.

Mae adroddiadau ar wahân wedi’u cyhoeddi hefyd ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.