Dylanwadu ar lunwyr polisi

Gall mwy na 10 miliwn o bobl sy'n byw yn y DU heddiw ddisgwyl cyrraedd eu pen-blwydd yn 100 oed ac yn 2066 bydd o leiaf hanner miliwn o bobl yn 100 oed neu'n hŷn. Mae hyn yn newyddion gwych, ond rydym yn byw yn hirach gyda gofynion mwy cymhleth fel dementia, namau ar y synhwyrau ac anabledd corfforol. Erbyn 2041 bydd y nifer o bobl gyda namau ar y synhwyrau a/neu namau corfforol yn codi i 3.23 miliwn yn Lloegr yn unig. Ar waethaf codi'r oed ymddeol, mewn 10 mlynedd bydd mwy o bobl wedi ymddeol nag a fydd mewn cyflogaeth. Er lles poblogaeth gyfan y DU, mae'n rhaid i'r sector ehangu a chodi at yr her ddemograffig hon, gan fuddsoddi mewn gwasanaethau sy'n cyrraedd y gwerth mwyaf gan gadw'r ansawdd mae pawb am ei gael. Mae hyn yn gofyn am brynu i mewn a mwy o fuddsoddi mewn sgiliau gan y sawl sy'n cynllunio at y dyfodol.

Mae'r rhai sy'n gyrru newid a datblygu polisi yn dibynnu ar wybodaeth arbenigwyr y sector, fel hyn, a gwybodaeth gan y rhai sy'n gwybod beth mae cyflogwyr yn gofyn amdano. Mae Sgiliau Gofal a Datblygu wedi datblygu rhwydweithiau agos ac effeithiol gyda'r llywodraethau ac arweinwyr cymunedol ym mhob un o'r pedair gwlad, ac ar lefelau lleol. Rydym yn darparu'r bont rhwng yr hyn sy'n digwydd mewn gwasanaeth ar lefel llawr gwlad, a chynllunio strategol.

I gael mynediad at ein hymchwil helaeth a'n hadroddiadau a'n canfyddiadau Gwybodaeth am y Farchnad Lafur, ewch i adrannau 'Ymchwill a Datblygiad' a 'Cyhoeddiadau newydd'.

Sut mae cymryd rhan

Ewch i adran 'Ymgysylltu â ni' y wefan hon i weld beth yw'r materion pwysig cyfredol, a dywedwch wrthym beth yw'ch barn chi amdanynt. Neu, os oes gennych syniad da ac am ei rannu â ni, anfonwch e-bost at sscinfo@skillsforcareanddevelopment.org.uk

Gwybodaeth Ddefnyddiol:

  • Llwyddiannau hyd yn hyn
  • Adroddiadau i'r Pwyllgor Cynghori ar Ymfudo (MAC)