Rhyngweithio â darparwyr dysgu a Chyrff Dyfarnu

Mae Sgiliau Gofal a Datblygu yn gweithio'n agos gyda Chyrff Dyfarnu (CD) drwy ei 'Fforwm Cyrff Dyfarnu' ac mae 29 CD yn eistedd arno ar hyn o bryd. Os hoffech gysylltu ag un o'r cyrff hyn, ewch i adran 'Gyrfaoedd mewn Gofal' y wefan hon' [Dolen].

Llwyddodd Sgiliau Gofal a Datblygu, wrth weithio'n agos gyda chyrff dyfarnu wrth ddatblygu'r cymwysterau FfCCh newydd ar gyfer y sector, i sicrhau gostyngiad dramatig yn y nifer o ddyfarniadau gyda'r trawsnewid o FfCC i FfCCh yng Nghymru. Lloegr a Gogledd Iwerddon. Roedd 328 o gymwysterau yn ein sector, a chyda'r cyrff dyfarnu rydym wedi rhesymoli'r rhain i tua 82 o gymwysterau sydd ar y fframwaith newydd - gostyngiad sylweddol o 246!

Gyda chymwysterau gwahanol yn rhoi cymhwysedd galwedigaethol i weithwyr yn y gwledydd, ac mae rhai ohonynt yn cael eu defnyddio at ddibenion cofrestru/rheoleiddio hefyd, gofynnwyd i bartneriaid roi manylion unrhyw unedau ychwanegol y byddent yn gofyn i weithwyr eu cyflawni er mwyn gweithio yn eu gwlad. Mae'r tabl Cymharu cymwysterau cymhwysedd ar draws gwledydd yn dangos safle cytûn pob partner.

Cafodd ein gwaith ar y cyd yn y maes hwn ei amlygu gan yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau fel enghraifft o arfer da. Bydd yn rhoi cyflogwyr a dysgwyr mewn safle llawer gwell i allu adnabod y cymwysterau hynny a fydd yn cwrdd â'u hanghenion ac a fydd yn cefnogi dilyniant gyrfaoedd gweithwyr ar hyd a lled y DU.

Sut mae cymryd rhan
Ewch i adran 'Ymgysylltu â ni' y wefan hon i weld beth yw'r materion pwysig cyfredol, a dywedwch wrthym beth yw'ch barn chi amdanynt. Neu, os oes gennych syniad da ac am ei rannu â ni, anfonwch e-bost i sscinfo@skillsforcareanddevelopment.org.uk

Gwybodaeth Ddefnyddiol: