Grymuso cyflogwyr ac ymgysylltu â hwy

Mae gan gyflogwyr ran weithredol wrth ddarparu gweithlu medrus, cymwys a rhagorol i wasanaethu poblogaeth sy'n tyfu ac yn mynd yn hŷn. Er bod gan y DU fwy o sgiliau nag erioed, rydym yn dal ar ôl gweddill y byd ac nid ydym yn gwella'n sgiliau yn ddigon cyflym i sicrhau twf yn yr economi a chael gweithlu sy'n gystadleuol yn rhyngwladol. Mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i wella sgiliau eu gweithlu; rydym ninnau yma i'ch helpu i wneud hynny.

Gosod safonau i'ch gweithwyr

Sgiliau Gofal a Datblygu sy'n gosod y 'Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol' i'r bobl sy'n gweithio yn ein sector ni. Mae'r rhain yn disgrifio sut mae gwneud swydd arbennig yn dda - beth mae'n rhaid i weithiwr allu ei wneud, a hefyd beth mae'n rhaid iddynt ei wybod fel y gall hynny ddigwydd. Mae'r safonau hyn ar gael i bawb a gellir eu defnyddio mewn ffyrdd eraill hefyd, fel datblygu disgrifiadau swyddi i gynorthwyo gyda recriwtio, mesur perfformiad pobl sy'n gweithio mewn swydd arbennig, neu helpu sefydliadau i osod targedau ar gyfer gwella'r hyn maent yn ei wneud. Ewch at adran SGC (Gweithio i safon) ein gwefan i gael gwybod mwy am safonau a chymwysterau i'ch gweithlu chi.

Amddiffyn y cyhoedd: Rheoleiddio a chofrestru

Mae pob un o'r pedwar rheoleiddiwr gwaith cymdeithasol yn y DU yn aelodau o bartneriaeth Sgiliau Gofal a Datblygu. Ein gwaith ni yw cynyddu amddiffyn pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol, codi safonau ymarfer a chodi hyder y cyhoedd yn y sector. Anelwn at amddiffyn pobl sy'n defnyddio gwasanaethau a'u gofalwyr drwy hyrwyddo safonau ymddygiad uchel a thrwy weithredu pan fydd y cyhoedd mewn perygl. Y mecanwaith sydd gennym ar gyfer gwneud hynny yw cofrestr o weithwyr (sy'n orfodol i bob gweithiwr cymdeithasol ar draws y DU, gweithwyr gwasanaethau cymdeithasol yn yr Alban, a gweithwyr gofal yng Nghymru a Gogledd Iwerddon) a chyhoeddi a gweithredu'r 'codau ymarfer' ar gyfer y proffesiwn. Mae'r codau ymarfer yn amlinellu'r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol sy'n ofynnol i'r gweithwyr hyn wrth iddynt fod wrthi gyda'u gwaith beunyddiol. Eu bwriad yw sicrhau bod cyflogwyr, cydweithwyr, defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr ac aelodau'r cyhoedd yn gwybod pa safonau y gallant eu disgwyl gan weithwyr cofrestredig.
Os hoffwch gael gweld unrhyw rai o'r cofrestrau, cliciwch ar y dolennau isod: